SK CZ EN

Všeobecné podmienky spoločnosti Elite Solutions, s.r.o.

Spoločnosť Elite solutions, s.r.o. so sídlom Mikulášska č. 5 811 01 Bratislava 5, IČO 367 609 60, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 45358/B.´ (ďalej len „Prevádzkovateľ") vydáva tieto Všeobecné Podmienky:

1. Pojmy:

Dotknutá osoba znamená dotknutá osoba v zmysle §4 ods. 2 písm. a Zákona ochrane osobných údajov

Osobný údaj znamená osobný údaj v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Osobný údaj fyzickej osoby znamená akýkoľvek Osobný údaj fyzickej osoby - Účastníka.

Súhlas znamená osobitný súhlas so spracovaním Údajov vo forme určenej Poskytovateľom v súlade s podmienkami stanovenými v príslušnom všeobecne záväznom právnom predpise spôsobom, ktorý zabezpečí, že Poskytovateľ bude vedieť hodnoverne preukázať, že mu Účastník súhlas poskytol

Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Užívateľ znamená osoba, ktorá vyplnila kontaktný formular na stránke, ktorú spravuje Prevádzkovateľ

2. Súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013:

a) Poskytovateľ spracováva Údaje, ktoré mu dotknutá osoba poskytla najmä za účelom:

  • reagovania na dopyt, produkt, či záujem o služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje
  • reagovania na dopyt, produkt, či záujem o služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje
  • reagovania na záujem o pracovnú pozíciu
  • zasielanie newsletteru, e-booku alebo iného benefitu, o ktorý dotknutá osoba vyplnením kontaktného formulára prejavila záujem

b) Údaje môžu byť spracovávané manuálne, s použitím úplne automatizovaných alebo čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania.

3. Súhlas so zasielaním newsletterov, informačných e-mailov s obsahom o ktoré mal Užívateľ záujem a ďalších e-mailov:

a) Vyplnením a potvrdením kontaktného formulára spolu s odkliknutím „marketingového súhlasu" na webových stránkach elitesolutions.sk, botograf.sk a instaheroes.sk, Užívateľ súhlasí so znením týchto Podmienok a zároveň dáva Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov, ktoré vyplnil na webstránke, ktorú spravuje Prevádzkovateľ.

b) Užívateľ súhlasí s tým, aby mu Prevádzkovateľ na elektronickú aj fyzickú adresu, ktorú uviedol zasielal newslettre, informačné e-maily s obsahom, o ktorý Užívateľ prejavil záujem, tovar o ktorý prejavil Užívateľ záujem a e –maily v ktorých reaguje na dopyt o Prevádzkovateľove služby, či Užívateľov záujem o prácu.

c) Tento súhlas je Užívateľ oprávnený kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@elitesolutions.sk, telefonicky alebo písomnou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa. Ďalšie práva Užívateľa sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

d) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Podmienky.

e) Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.10.2015. Účinnosťou nového znenia Podmienok stráca ich predošlé znenie platnosť a účinnosť.